Çevre & İSG Politikası

Görevimiz;

ISO-14001 ve ISO-45001 yönetim sistemleri ile, yalnız iş sonuçlarına değil bu sonuçlara nasıl ulaşıldığına önem vererek, malzeme temininden mamul sevkiyatına kadar tüm faaliyet, ürün ve hizmetlerimizde çevre ve insan sağlığını koruyan tedbirleri almak ve güvenli bir çalışma ortamını sağlamaktır.


Hedefimiz;

Müşterilerimizin ve toplumun gereksinim ve beklentilerine, ayrıca KDS Pres Döküm ‘ün kalite politikasına uyumlu olacak şekilde, tüm faaliyet, ürün ve hizmetlerimizde çevreye ve insan sağlığına yönelik olumsuz etkileri ortadan kaldırmak ve iş güvenliğini sağlamaktır.

 


 

Çevre & İSG Politikası

Esas olarak çevreye ve insana saygıdır.

Çevre Politikamız;

• Çevresel boyutları belirlemek, çevresel etkilerin türlerini ve zararlarını tespit etmek ve çevresel kirliliği önlemek,

• Bu doğrultuda, amaç ve hedefleri her yıl gözden geçirerek ilerlemeleri ortaya koymak,

• Çalışanlarımıza sağlıklı, emniyetli, temiz bir çalışma ortamı sağlanması, 

• Firma olarak enerjinin verimli kullanılması ve çevreye olan etkilerimizin azaltılması için gerekli insan, teknoloji ve finansal kaynakların sağlanması,

• Yasal düzenlemeler çerçevesinde atık bertaraftı gerçekleştirilmesi ve tüm katı, sıvı ve gaz atıkların kontrol altında tutulması,

• Çevreyi ve doğayı koruma konusunda üzerimize düşen yasal sorumlulukları yerine getirerek ülkemizde geçerli olan yasal mevzuatı uygulamak,

• Çevre ile ilgili resmi ve özel kuruluşların faaliyetlerine katılmak, sürekli denetlemek, ilgili tarafların denetlemesine de açık tutmak,

• Politikalarını, çalışanlarına, müşterilerine, tedarikçilerine, diğer tüm ilgili taraflara duyurmak, yayınlamak ve ilgili taraflarda çevre bilincini oluşturmak, 

• Yaşadığımız çevreyi çocuklarımızdan ödünç aldığımız bilinciyle, tüm süreçlerimizin planlaması ve uygulamasında çevreyle uyumlu sürekli gelişmeyi ve iyileşmeyi toplumsal bir görev olarak kabul etmeyi taahhüt etmektedir.

İSG Politikamız;

• Ulusal ve uluslararası tüm İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatlarına uymayı,

• Proaktif bakış açısı ile iş kazası ve meslek hastalığı risklerini minimize ederek hem çalışanlar hem de çevre için sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı oluşturmayı,

• Zamanında ve doğru risk analizi yaparak tehlikelerin önceden belirlenmesini ve ortadan kaldırılmasını sağlamak

• İşyeri ve eklentilerinde; çalışanların, alt yüklenicilerin, ziyaretçilerin ve işyeri dışında çalışan şirket personelimizin sağlık ve güvenliklerini temin etmek için, yürürlükte bulunan İSG mevzuatlarına ve İSG ile ilgili diğer gerekliliklere uygun olarak her türlü tedbiri almayı, araç gereç ve Kişisel Koruyucu Ekipmanları bulundurmayı, gereğinde kullanılmasını sağlamayı,

• Çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği, çevresel bilinç alanında bilgi düzeylerini geliştirecek şekilde eğitmeyi ve bu eğitimleri periyodik olarak tekrarlayarak, iyi bir iş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma bilincine erişmelerini sağlamayı,

• KDS Pres Döküm San. Tic. A.Ş. ni İSG uygulamaları açısından, bağlı bulunulan kurumlar, sanayi odaları ve dernekler nezdinde örnek bir şirket haline getirmeyi,

• İSG yönetim sisteminin performansını ölçmek ve performansı arttırmak adına çalışmalar yapmak,

• İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda teknolojik gelişmeleri takip etmek ve yatırımlarımızı ona göre yönlendirmek,

• Ürün tasarımı ve üretim proseslerinde seçilen hammaddelerin ve teknolojilerin çevreye ve insana olan etkilerini dikkate alarak her seviyedeki çalışanların, ziyaretçilerin, taşeron/yüklenicilerin sağlık, güvenlik ve sosyal refahlarını temin etmeyi, kendilerine ve ailelerine ait ileride doğabilecek her türlü maddi ve manevi kayıpları azaltmayı,  

• Bu doğrultuda kurulmuş ve yürütülmekte olan İSG Yönetim Sistemimizin sürekliliğini sağlamayı İSG politikamız olarak taahhüt ederiz.

KDS Pres Döküm ’ün tüm çalışanlarına benimsetmiş olduğu bu ilkelerin etkin bir biçimde uygulandığının en büyük kanıtı ise şirketin ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO/TS 16949 standartlarının yanı sıra ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardına sahip olmalarıdır.

Bu ilkelerimiz her türlü iletişim imkânlarıyla kamuoyuna duyurulacak ve kamuoyunun görüşüne açık olacaktır.
Yönetim, taahhütte bulunduğu çevre politika ve hedeflerinin uygulanmasının takipçisi olacaktır.

Bu doğrultuda işletmelerimizde sağlıklı bir çalışma ortamının sağlanması adına çalışmalarımıza sürekli devam edeceğimizi taahhüt etmekteyiz.