Çevre & İSG Politikası

Görevimiz;

    ISO-14001 ve ISO-45001 yönetim sistemleri ile yalnız iş sonuçlarına değil bu sonuçlara nasıl ulaşıldığına önem vererek, malzeme temininden mamul sevkiyatına kadar tüm faaliyet, ürün ve hizmetlerimizde çevre ve insan sağlığını koruyan tedbirleri almak ve güvenli bir çalışma ortamını sağlamaktır.

Hedefimiz;

    Müşterilerimizin ve toplumun gereksinim ve beklentilerine, ayrıca KDS Pres Döküm ‘ün kalite politikasına uyumlu olacak şekilde, tüm faaliyet, ürün ve hizmetlerimizde çevreye ve insan sağlığına yönelik olumsuz etkileri ortadan kaldırmak ve iş güvenliğini sağlamaktır.  

Çevre & İSG Politikası

    Esas olarak çevreye ve insana saygıdır.

Çevre Politikamız;

•    Çevresel boyutları belirleyerek, çevresel etkilerin türlerini ve zararlarını tespit ederek ve çevresel kirliliği önlemek amacıyla gerekli önlemleri almak,

•    Sistemimizin sürekli iyileştirilmesini sağlamak adına yönetim sistemimizi, çevresel performansımızı her yıl düzenli olarak yapılan “Yönetim Gözden Geçirmesi Toplantısında”  detaylı olarak gözden geçirmeyi, iyileştirme alanlarını tespit edip ve uygun önlemleri zamanında almayı, ayrıca belirmiş olduğumuz amaç ve hedeflerimizi her yıl gözden geçirip, ilerlemeleri değerlendirmeyi,
 
•    Çalışanlarımıza sağlıklı, emniyetli, temiz bir çalışma ortamı sağlamayı ve çıkan atıklar için bütün çalışanların kolay ulaşabileceği noktalara atık kutuları yerleştirmeyi,

•    Yasal düzenlemeler çerçevesinde birincil önceliğin atık üretiminin önlenmesi olacak şekilde bir Atık Yönetimi yaklaşımı kullanmayı, Atık üretiminin önlenemediği durumlarda, atık hiyerarşisindeki adımları takip ederek diğer seçeneklerimizi seçmeyi,

•    “Atığı Kaynağında Azaltma” hedefi ile kurulan Atık Yönetim Planlarını düzenli aralıklar ile kontrol edip geliştirmeyi ve sonrasında, atıkları azaltmak ve etkilerini en aza indirmek aksiyonları uygulamayı, son olarak uygun metodolojiyi takip ederek tüm katı, sıvı ve gaz atıklarımızın bertarafını sağlamayı, 

•    Oluşan geri dönüşebilir atıkları “Sıfır Atık” kapsamında oluşturulmuş olan Sıfır Atık Sahasında topladıktan sonra yeniden kullanım ve geri dönüşümü için lisanslı atık toplama merkezlerine göndermeyi,
 
•    Faaliyetlerimizden kaynaklanabilecek hava emisyonlarını önceden belirleme ve sonrasında, uygun planlama, mühendislik ve azaltım çalışmalarını hayata geçirerek, çevrenin korunduğundan, emisyonların ulusal ve uluslararası mevzuatın gereksinimlerini karşıladığından emin olmayı,

•    Günümüz dünyasında enerji, hayatımızın bağlı olduğu temel bir insan ihtiyacı ve gereksinim haline gelmiş durumdadır. Artmakta olan küresel nüfus sebebi ile gezegenimizin mevcut durumu ve iklim çok ciddi tehditler altındayken enerjiye olan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Bizler KDS olarak iklimin değişikliği konusunda ve özellikle gelecek jenerasyonlar için daha iyi ve yaşanabilir bir habitat bırakmak konusunda büyük sorumluluk almamız gerektiğinin bilincindeyiz. Bu bilinç ile çevre yönetim sistemi kapsamında, faaliyetlerden kaynaklanabilecek sera gazı emisyonlarımızı takip etmeyi ve uluslararası standartlara uygun olacak şekilde yıllık karbon ayak izimizi hesaplamayı ve sera gazı emisyonlarını en aza indirmek adına çalışmalar yapmayı,

•    Firma olarak enerji yönetiminin işimizi yapmamızda en önemli etmenlerden biri olduğunu bilmekte ve enerjinin verimli kullanılması ve çevreye olan etkilerimizin azaltılması için gerekli insan, teknoloji ve finansal kaynakların sağlanması,

•    Tüm süreçlerde, uygulanabilecek en verimli enerji sistemlerini hayata geçirmeyi, mevcut sistemi analiz ederek verimlilik arttırma fırsatlarını değerlendirmeyi ve uygun iyileştirmeleri entegre etmeyi,

•    “Su Hayattır” felsefesine inanarak ve tüm gerekli ulusal yönetmeliklere uyarak doğal su kaynaklarının korunması için elimizden gelenin en iyisini yapmayı,

•    Satın alınan ve deşarj edilen suyun miktarını kayıt altına alarak su tüketimini izlemeyi, su tüketimini azaltmak ve suyun geri dönüşümü / yeniden kullanımını arttırmak adına uygun prosedürleri hayata geçirmek için fırsatları değerlendirmeyi,

•    Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmeliği kapsamında üretimde kullanılan tüm kimyasallar için tedarikçi firmalardan “Kimyasal Kayıt Belgesi” ve “Malzeme Güvenlik Bilgi Formu” almayı,

•    Fabrika içinde düzenli periyotlarda gürültü ölçümleri yaptırmayı ve fabrika içindeki gürültü maruziyetleri kontrol altında tutmayı, 

•    Firmamız  proses  gereği, geri  dönüşüme  elverişli  alüminyum malzemeler  kullanmayı,

•    Çevreyi ve doğayı koruma konusunda üzerimize düşen yasal sorumlulukları yerine getirerek ülkemizde geçerli olan yasal mevzuatı uygulamayı,

•    Çevre ile ilgili resmi ve özel kuruluşların faaliyetlerine katılmak, sürekli denetlemek, ilgili tarafların denetlemesine de açık tutmak,

•    Politikalarını, çalışanlarına, müşterilerine, tedarikçilerine, diğer tüm ilgili taraflara duyurmak, yayınlamak ve ilgili taraflarda çevre bilincini oluşturmak, 

•    Yaşadığımız çevreyi çocuklarımızdan ödünç aldığımız bilinciyle, tüm süreçlerimizin planlaması ve uygulamasında çevreyle uyumlu sürekli gelişmeyi ve iyileşmeyi toplumsal bir görev olarak kabul etmeyi,

Çevre politikamız olarak taahhüt etmektedir.

 
İSG Politikamız;

•    Ulusal ve uluslararası tüm İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatlarına uymayı,

•    Proaktif bakış açısı ile iş kazası ve meslek hastalığı risklerini minimize ederek hem çalışanlar hem de çevre için sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı oluşturmayı,

•    Zamanında ve doğru risk analizi yaparak tehlikelerin önceden belirlenmesini ve ortadan kaldırılmasını sağlamak

•    İşyeri ve eklentilerinde; çalışanların, alt yüklenicilerin, ziyaretçilerin ve işyeri dışında çalışan şirket personelimizin sağlık ve güvenliklerini temin etmek için, yürürlükte bulunan İSG mevzuatlarına ve İSG ile ilgili diğer gerekliliklere uygun olarak her türlü tedbiri almayı, araç gereç ve Kişisel Koruyucu Ekipmanları bulundurmayı, gereğinde kullanılmasını sağlamayı,

•    Çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği, çevresel bilinç alanında bilgi düzeylerini geliştirecek şekilde eğitmeyi ve bu eğitimleri periyodik olarak tekrarlayarak, iyi bir iş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma bilincine erişmelerini sağlamayı,

•    KDS Pres Döküm San. Tic. A.Ş. ni İSG uygulamaları açısından, bağlı bulunulan kurumlar, sanayi odaları ve dernekler nezdinde örnek bir şirket haline getirmeyi,

•    İSG yönetim sisteminin performansını ölçmek ve performansı arttırmak adına çalışmalar yapmak,

•    İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda teknolojik gelişmeleri takip etmek ve yatırımlarımızı ona göre yönlendirmek,

•    Ürün tasarımı ve üretim proseslerinde seçilen hammaddelerin ve teknolojilerin çevreye ve insana olan etkilerini dikkate alarak her seviyedeki çalışanların, ziyaretçilerin, taşeron/yüklenicilerin sağlık, güvenlik ve sosyal refahlarını temin etmeyi, kendilerine ve ailelerine ait ileride doğabilecek her türlü maddi ve manevi kayıpları azaltmayı,  

•    Bu doğrultuda kurulmuş ve yürütülmekte olan İSG Yönetim Sistemimizin sürekliliğini sağlamayı,

•    Acil durum planlamasını yapmayı ve mümkün olan tüm önlemleri almayı,

•    Kimyasal maddelerin saklanması ve kullanılması durumunda “Malzeme Güvenlik Bilgi Formu” içeriğinde belirtilen tehlikelere uygun olarak önlemler almayı,

•    Yangın veya patlama oluşumuna karşı gerekli önlemleri almayı ve çalışanlara ilgili konularda eğitimler vererek bilinçlendirmeyi,

•    Çalışanları iş yerinde uyulması gereken ergonomi şartları konusunda bilgilendirmeyi ve ergonomi açısından gerekli önlemleri almayı,

•    Uluslararası İnsan Hakları Bildirgesi’nde ve İLO’nun İşteki Temel İlkeler ve Haklar bildirgesinde belirtilen uluslararası kabul görmüş tüm insan hakları standartlarına uymayı,

İSG politikamız olarak taahhüt ederiz.

    KDS Pres Döküm ’ün tüm çalışanlarına benimsetmiş olduğu bu ilkelerin etkin bir biçimde uygulandığının en büyük kanıtı ise şirketin ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve IATF 16949 standartlarının yanı sıra ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardına sahip olmalarıdır.

    Bu ilkelerimiz her türlü iletişim imkânlarıyla kamuoyuna duyurulacak ve kamuoyunun görüşüne açık olacaktır. Yönetim, taahhütte bulunduğu çevre ve iş sağlığı güvenliği politika ve hedeflerinin uygulanmasının takipçisi olacaktır.

    Bu doğrultuda işletmelerimizde sağlıklı bir çalışma ortamının sağlanması adına çalışmalarımıza sürekli devam edeceğimizi taahhüt etmekteyiz.