Kurumsal Etik Değerler Politikası

Temel Etik İlkemiz;

KDS Pres Döküm San. A.Ş. olarak bizler;    

•    40 yıllık sektörel deneyimin yarattığı “İş Ahlakı” ve “Marka Değeri” ile hizmet vermeyi,

•    Tüm iş süreçlerimizde; çalışanlarımız ve paydaşlarımızla kurduğumuz bütün ilişkilerde şeffaflık, açıklık ve dürüstlük ekseninde hareket etmeyi,

Öncelikli etik ilkelerimiz olarak kabul ederiz.

Amaç;

Bu politika KDS Pres Döküm San. A.Ş.’ nin Davranış Kuralları ile insancıl çalışma koşulları sağlamayı hedefleyen uzmanlığına, niteliğine ve pozisyonuna bakılmaksızın tüm çalışanlar tarafından uyulması gereken davranış kurallarının uygulama standartlarıyla işçilik normlarını belirler. Normlarımız; Şirketimizin belirlediği hedefler doğrultusunda, gereken, ahlak, iyi niyet, dürüstlük ve adalet ve etik çalışma ilkelerine göre çalışanların durumsal davranışlarını düzenlemektedir.

Kapsam;

Kurumsal etik değerler politikası KDS Pres Döküm San. A.Ş. tüm çalışanlarını, tedarikçilerini ve müşteri ilişkilerini kapsar. Bu politikanın uygulanmasından İnsan Kaynakları Departmanı sorumludur ayrıca Genel Müdür ve Yönetim Kadrosu politikanın uygulanmasına destek sağlamada görevlidir. B Bu ilkelerin uygulanması KDS Pres Döküm San. A.Ş. sahip olduğu firma kimliğinin teminatıdır.

Dayanak;

•    TC Anayasası
•    İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi
•    Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi
•    Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Çalışma Yaşamında Temel İlkeler ve Haklar Bildirgesi
•    Beynelmilel Kabul Görmüş İşçilik Uygulamaları
•    İlgili ulusal ve uluslararası yasal mevzuat

Tanım;

Çocuk İşçi: 15 yaşının altında çalıştırılan bir kişi.

Genç İşçi: Asgari çalışma yaşı (15) ve 18 yaş aralığında olan kişiler. Stajyer ve çıraklar. 

Yolsuzluk: Bulunulan konum nedeniyle sahip olunan yetkinin doğrudan veya dolaylı olarak her nevi kazanç sağlama amacıyla kötüye kullanılmasıdır. 

Rüşvet: Resmî işlerde kayırma ve öne alma karşılığında bir ücret/bedel alma ya da verme. 

Ayrımcılık (Diskriminasyon) : Kişilere ve gruplara gerçekten sahip oldukları veya sahip oldukları varsayılan bir özellikten dolayı diğerlerine olduğundan daha farklı muamele etmek.

Mobbing (Psikolojik taciz) : Bir çalışanı sistemli bir çabayla yıpratmak amacıyla tek bir kişi ya da grup tarafından sıklıkla tekrarlanan düşmanca ve etik olmayan davranışlar bütünü.

Örgütlenme: İşçilerin, çalışma yaşamına ilişkin sorunlarını çözmek, ortak çıkarlarını ve haklarını korumak, geliştirmek için kurdukları topluluklar.

Zorla Çalıştırma: Mecbur bırakılarak kişinin özgür iradesi dışında çalıştırılması.

Taciz ve Kötü Davranış: Kişinin bedensel, zihinsel ve duygusal sınırlarını tehdit edici davranışlar bütünü.

Gizli Bilgi: Kurum dışına çıkmaması gereken her türlü veri.

Uygulama;

Etik Davranış Kuralları:

1. Fabrikamızda çalışan personel özgür iradeleri doğrultusunda seçilir.

2. Şirket uygulamaları istihdam ve çalışma hayatına dair yürürlükteki tüm ilgili yasa ve düzenlemelere uygundur. Çalışanlar kendi faaliyetleri kapsamında tüm yasal gereklilikleri yerine getirir ve yasal düzenlemelere uygun davranır.

3. Sanayi alanındaki genel bilgiler ve işe özel her tür özel tehlike dikkate alınarak, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlanacaktır. Kaza ve yaralanmaların önlenmesi ve söz konusu işe özel çalışma ortamında maruz kalınan sağlık risklerinin mümkün olan en düşük seviyeye indirilmesi için, gereğine uygun tedbirler alınacaktır.

4.Tüm istihdam kararları, belirli bir iş tanımının gerektirdikleriyle ilgili olduğu sürece eğitim, staj deneyim, yetenekleri ile tamamen kişinin nitelikleri üzerinden alınır.

5.Tüm çalışanların özel ve aile hayatına ve kişisel alanlarına saygı gösterilir. Kişiler arasındaki her türlü sözlü, yazılı ve elektronik haberleşme kendilerinin öz izni olmaksızın kayıt altına alınamaz, başkalarıyla paylaşılamaz ve/veya yayınlanamaz.

6.İşyerinde iş ilişkisinden kaynaklanan ve devamında gerekli olabilecek personel özlük ve tahakkuk bilgileri amaçları dışında kullanılamaz ve kişilerin rızası olmadan 3. şahıslarla paylaşılamaz.

7.Borç karşılığında çalıştırma, senede bağlı olarak ya da herhangi başka şekillerde zorla çalıştırma yaptırılamaz.

8.15 yaşının veya zorunlu eğitimini tamamlama yaşının altında (hangisi yüksekse) hiç kimse çalıştırılmayacaktır.

9.Fabrikamızda çıraklar ve meslek öğrencileri (stajyer) 15 yaşının veya zorunlu eğitimini tamamlama yaşının altında (hangisi yüksekse) hiç kimse çalıştırılmayacaktır.

10.Fabrikamız çıraklık veya mesleki eğitim programlarının tüm düzenleme ve gerekliliklerine uyulacaktır ve bunların yasalarca tanınan programlar olduğunu denetçilere belgeleyecektir.

11.KDS Pres Döküm San. A.Ş. her türlü rüşvet ve yolsuzluğun karşısındadır. Amacı ne olursa olsun rüşvet alınması ya da verilmesi kesinlikle kabul edilemez.

12.Rüşvet veya yolsuzluk aracılığıyla KDS Pres Döküm San. A.Ş. ile iş yapmak isteyen 3. taraflarla iş ilişkisinin devam ettirilmemesi gerekmektedir.

13.Çalışanlarımızın, nakit para veya nakit dengindeki hediyeleri tutarları ne olursa olsun kabul etmemeleri veya tedarikçilerden, danışmanlardan, rakiplerden ya da müşterilerden borç almamaları gerekmektedir.

14.Çalışanlarımız faaliyet gösterilen tüm pazarlardaki rekabet yasalarına uymak, üçüncü tarafların fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemekle sorumludur.

15.KDS Pres Döküm San. A.Ş.  çalışanları, kendilerine veya üçüncü taraflara ait herhangi bir çıkar çatışmasından ve/veya her türlü menfaatten kaçınmalıdır.

16.KDS Pres Döküm San. A.Ş. hiç bir şekilde kara para aklama kanunlarının ihlaline taviz göstermez.

17.Çalışanlarımızın müşteriler, tedarikçiler dahil tüm üçüncü taraflarla hediye, davet ve ağırlama teklifi ve kabulü konularında çıkar çatışmasına sebep olabilecek ilişkilere girmemesi gerekmektedir.

18.KDS Pres Döküm San. A.Ş. sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilere karşı, doğruluk, dürüstlük ve tarafsızlık ilkeleriyle yaklaşmaktadır.

19.KDS Pres Döküm San. A.Ş. olarak, bilgi güvenliğini en üst düzey önceliklerimiz arasında görmekte, şirketimizin Bilgi Güvenliği Kuralları ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)’na uygun olarak hareket etmekteyiz.

20.Çalışanlarımız, iş dünyasında makul sınırlarda eğlence ve yemek aktiviteleri düzenleyebilir, benzer aktivitelere iştirak edebilir. Şirketi temsilen katılım sağlanan seminer vb. organizasyonlarda para dışında günün anısı olarak ve sembolik değeri olan ödül, şilt vb hediyeler alınabilir.

21.Çalışanlarımız, Şirketin tanıtım amaçlı hazırlattığı hediyeler dışında iş ilişkisi içinde oldukları kurum ve kişilere hediye veremezler. 

22.KDS Pres Döküm San. A.Ş. çalışanları, potansiyel ya da gerçek çıkar çatışmaları doğurabilecek ilişkilerden ve durumlardan uzak durmalıdır.

23.KDS Pres Döküm San. A.Ş. çalışanlarının, şirket içindeki konumlardan istifade ederek kurumsal anlamda iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kişi ve kuruluşlardan şahsi çıkar sağlaması kabul edilemez.

24.Kurum içinde çalışanlar arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenler ile ayrımcılık yapılması kabul edilemez. 

25.Çalışanların her türlü dokunulmazlıklarının yanında fiziksel, cinsel ve duygusal dokunulmazlıkları da gözetilir.

26.KDS Pres Döküm San. A.Ş. İnsan Kaynakları politika ve uygulamaları işe alma, terfi – transfer – rotasyon, performans yönetimi, ücretlendirme, ödüllendirme, sosyal haklar, eğitim vb. diğer tüm uygulamaların adil olmasını sağlar.

27.Tüm fazla mesai çalışmaları, özgür irade ve gönüllülük ilkesi çerçevesinde uygulanacaktır. Her işçinin günlük çalışma süresi, ne sıklıkla fazla mesai yaptığı ve kaç saat mesai yaptığı kontrol altında olacaktır. Haftalık çalışma saati fazla mesailer hariç 45 saati aşmayacaktır.

28.Çalışanlarımıza veya çalışanlarımız tarafından iş ilişkisi içerisinde bulunduğumuz kişilere yönelik iş yerinde veya iş sebebiyle bulundukları herhangi bir yerde fiziksel, cinsel ve/veya duygusal taciz yoluyla herhangi bir şekilde dokunulmazlık ihlaline müsamaha gösterilemez. Bu tür ihlal durumlarını bildiren ya da soruşturma esnasında yardımcı olan kişilere yönelik muhtemel olumsuz tutum ve davranışlar etik kurallarımızın ihlali olarak değerlendirilir.

29.Psikolojik taciz (mobbing) kapsamında değerlendirilecek şekilde hedef alınan kişiyi işten soğutmak, performansını düşürmek, istifa etmesine yol açmak amacını güden sistematik ve planlı davranışlara tolerans gösterilemez.

30.Kullanıma açık temiz tuvalet imkânı ve içme suyu sağlanacaktır ve eğer söz konusu ise, gıda maddelerinin muhafaza edilmesine yönelik sıhhi imkânlar sağlanacaktır.

31.KDS Pres Döküm San. A.Ş. de, bilginin etkin kullanımı, doğru şekilde paylaşımı ve bu süreçte bilginin gizliliğinin, bütünlüğünün ve erişilebilirliğinin sağlanması tüm şirketlerimizin ve çalışanların ortak sorumluluğudur. 

32.Gizli bilgi; KDS Pres Döküm San. A.Ş.’ ne ait marka vb. fikri haklar, her türlü yenilik dâhil personelin yazdığı, bulduğu, geliştirdiği, yaptığı veya uygulamaya döktüğü veri tabanı, basılı iletişim malzemeleri, süreçler, reklam, ürün ambalajı ve etiketler ile planlar (pazarlama, ürün, teknik), iş stratejileri, stratejik ortaklıklar ve ortaklara ilişkin bilgiler, mali bilgiler, personel bilgileri, müşteri listeleri, ürün tasarımları, yönetim bilgisi (know-how), şartnameler, potansiyel ve gerçek müşterilerin kimliği, tedarikçilere ilişkin bilgiler vb. her türlü yazılı, grafik veya makinede okunabilir bilgiyi kapsamaktadır. 

33.Şirket bilgi sistemlerine erişim için kullanılan şifreler, kullanıcı kodları, yetkileri vb. tanımlayıcı bilgiler gizli tutulmalı, yetkili kullanıcılar dışında kimseye açıklanmamalıdır. 

34.Bu bilgiler, Resmi Makamlar ve Mevzuat gereğince ifşası zorunlu olmadıkça üçüncü kişilere açıklanamaz. Bu bilgiler, değiştirilemez, kopyalanamaz ve tahrip edilemez. Bilgilerin dikkatli tutulması, saklanması ve açığa çıkmaması için gerekli önlemler alınır. 

35.Şirket gizli bilgileri yemek salonları, kafeterya, asansör, servis araçları vb. umumi yerlerde konuşulmamalıdır. 

36.Gizli olduğu yazılı olarak belirtilmese dahi 30. maddede belirtilen nitelikteki her türlü bilgi ve belgenin gizliliğinin korunması gerekmekte olup, çalışanlarımızın bu sorumluluğu KDS Pres Döküm San. A.Ş.’ de çalıştıkları süre boyunca ve işten ayrılmaları halinde devam eder. 

37.Kişi veya kurumlarla ilgili asılsız beyan ve/veya dedikodu yapılamaz. 

38.Ücret gizliliği esastır; hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşımı söz konusu olamaz. 

39.Tüm kurallarla ilgili ayrıntılar KDS Pres Döküm San. A.Ş. Etik Kuralları ve Uygulama Prensipleri ile web sayfamızda yayımlanmaktadır.

Prosedürün Bilinmesi/Tanınması;

İnsan Kaynakları Departmanı aşağıdakileri sağlamaktan sorumludur;

•    Mevcut çalışanlara ve işe yeni alınan personele bu Prosedürün yayımlanması, duyurulması, içeriğindeki normların tanıtılması, 
•    Eğitim yeni başlayan her çalışana verilir. Mevcut çalışanlara ise yıllık periyodlarda tekrar edilir ve iç iletişim platformundan tebliğ edilir. 
•    Bu normların ihlali durumunda, bildirim kanalları hakkında çalışanların bilgilendirilmesi, 
•    Prosedürde olası değişiklikler yürürlüğe girdiği zaman en geç bir ay içerisinde değişiklikler hakkında çalışanların bilgilendirilmesi, 

İhbar Bildirimi;

KDS Pres Döküm San. A.Ş. olarak, etik kurallarımızın sürdürülebilir bir şekilde uygulanması ve benimsenmesini, sağlam etik davranış kültürümüzü korumak adına önceliklerimiz arasında tutmaktayız. Çalışanlarımızın hiçbir misilleme veya mağduriyete maruz kalmadan, gizlilik esasında, iyi niyetle tespit ettikleri veya şüphelendikleri yasal, politika veya etik kural ihlallerini bildirmeleri için rehberlik etmekteyiz. 

Çalışanlarımızın ihbar bildirimi kapsamında raporlayabileceği konular aşağıda listelenmiştir: 

•    Şirketin tabi olduğu yasa ve mevzuatların ihlali 
•    Şirket politikalarının ihlali 
•    Etik davranış kurallarının ihlali 

Raporlanabilir konulara ait örnekler aşağıdakileri içermekte, ancak bunlarla sınırlı kalmamaktadır: 

•    Yolsuzluk (Şantaj, rüşvet, çıkar çatışması, dolandırıcılık, kara para aklama v.b.) 
•    Rekabete aykırı uygulamalar 
•    Bilgi yönetimi ihlali 
•    Modern kölelik ve insan ticareti suçları 
•    Ayrımcılık ve taciz 
•    Dış paydaş insan hakları ihlali 
•    Gıda güvenliği ihlali 

İhbar bildiriminin hızlı ve verimli araştırılabilmesi için olabildiğince ayrıntılı bilgi verilmelidir. İhbar bildirimi isim belirtmeden yapılabilir. Ancak, bu durum ihbarın detaylı olarak araştırılmasına engel olabileceği için soruşturma mümkün olmayabilir. İhbarların isim belirtilerek yapılması, ihtiyaç halinde kaynakla iletişime geçilerek iddianın daha hızlı ve verimli bir şekilde araştırılmasını sağlayacaktır. Detaylı tanımlamalar Acil Bilgi Akışı (Eskalasyon) Prosedürü (PR.37) ve Eskalasyon Matrisi (SF.398) içerisinde yapılmıştır.

İhbarda bulunan kişinin kimliği, izni olmadığı veya yasalar gerektirmediği sürece gizli tutulmalıdır. İhbar bildiriminde bulunan çalışanın misilleme ve her türlü mağduriyetten korunması için gerekli tüm adımlar atılmalıdır. Herhangi bir kişinin ihbar sahibine veya bir ihbar soruşturmasına dahil olan herhangi bir kişiye karşı mağduriyete sebep olabilecek herhangi bir eylemde bulunmasına tolerans gösterilmemeli ve gerekli disiplin işlemlerinin uygulanmasını sağlanmalıdır. 

Çalışan, bir bildirim yaparken ifşa ettiği bilgilerin doğru olduğundan şüphelenmek için makul gerekçelere sahip olmalıdır. Bu kapsamda, iyi niyetle verilen bilginin yanlış olduğu tespit edildiği durumda, ihbar eden kişiye herhangi bir disiplin cezası uygulanmaz. Kasıtlı olarak yanlış ve yanıltıcı iddiada bulunulması ise, İş Ahlakı Kurallarımızın ihlali olacağı için disiplin cezasıyla sonuçlanabilecek ciddi bir konu olarak kabul edilir. 

Her çalışan Prosedürdeki kuralları bilmek, uygulamak ve başkalarının uygulamasını teşvik etmekten sorumludur.

Genel Müdür
Ayhan ŞEKERCİ