KVKK AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA;

DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ/TEDARİKÇİLERİMİZ; KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK SİZLERİ BİLGİLENDİRMEK İSTERİZ. 
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") hükümleri gereği kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz, özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere, Kişisel Veri olarak aşağıdaki kapsamda, Veri Sorumlusu sıfatıyla K.D.S. PRES DÖKÜM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından işlenecektir. "Kişisel Verilerinizin işlenmesi" ise bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir. 
K.D.S. PRES DÖKÜM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ olarak kişisel verilerinizin güvenliğine en üst düzeyde önem vererek, sizlere sunduğumuz tüm ürün ve hizmetlerimizde kişisel verilerinizin güvenliğinin ön planda olduğu bilinciyle faaliyetlerimize devam ettiğimizi belirtmek isteriz. Kişisel verilerinizin kullanılmasında, özel hayatınızın gizliliği ve temel hak ve özgürlüklerinizin korunması temel prensibimizdir. 
Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri: 
Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve diğer sair mevzuat kapsamında her türlü ürün ve hizmetlerde kullanmak; faaliyetlerimizi gerçekleştirebilmek, bu kapsamda her türlü iş ve işlemin sahibini ve muhatabını belirlemek üzere bilgilerini tespit için KVKK kapsamında kişisel veri olarak nitelendirilen kimlik bilgileriniz, adres, telefon numaranız, şirketimiz nezdindeki işlemlerinize ilişkin tüm hukuki bilgileriniz, vergi numaranız ve diğer bilgilerinizi kaydetmek, kağıt üzerinde veya elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgeleri düzenlemek, ilgili mevzuat uyarınca adli ve idari tüm yetkili mercilerce (Mahkemeler, Devlet kurum ve/veya kuruluşları, GİB vs. gibi) öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, diğer mevzuat kapsamında şirketimizce sunulan veya talep edilen başkaca ürün ve hizmetlerimizi sunabilmek, tarafınızla imza edilen sözleşmenin gereğini yerine getirmek, güvenlik ile suçun önlenmesi gibi meşru menfaatlerimizi yerine getirmek olarak sıralanabilecektir. 
Kişisel verilerinizin aktarılması: 
Yukarıda özetle sıralanan amaçlarla Şirketimiz nezdinde bulunan kişisel verileriniz; mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı ve izin verdiği kişi, kurum ve/veya kuruluşlara, bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer 3. Kişilere GİB, SGK gibi kişisel verileri alma yetkisi bulunan kamu tüzel kişilerine, otoritelere, ana hissedarımıza, yurtiçi/yurtdışı tedarikçilerimize; aracılık/acentelik sıfatıyla faaliyet yürütülen şirketlere, faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet alınan üçüncü taraflara, işbirliği yaptığımız, kurum, kuruluş, işbirliği yapılan kuruluşlara, hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da proje/program/finansman ortağı olunan yurtiçi/yurtdışı/uluslararası kuruluşlar ile bağımsız denetim ve destek hizmeti alınan kuruluşlara hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde aktarılabilecektir. 
Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi: 
Kişisel verileriniz ilgili mevzuatlar uyarınca onay ve/veya imzanızla tanzim edilen işlemlere ilişkin tüm sözleşmeler/bilgilendirme formları ve sair belgelerle, elektronik onay ve/veya imzanız ile yapacağınız bildirimlerle, şirketimize ait web sitesi, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan, yurtiçi/yurtdışı tedarikçilerimiz, işbirliği yaptığımız program ortağı kurum ve kuruluşlar, resmi kurumlar, yurtiçi/yurtdışı Bankalar ve diğer 3.kişiler de dahil olmak üzere Şirketimiz dışından da elde edilebilecek şekilde çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır. Verileriniz yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmektedir. 
Kanun'un 11. maddesi uyarınca haklarınız: 
Şirketimize başvurmak suretiyle kişisel verilerinizin; 
1.    işlenip işlenmediğini öğrenme, 
2.    işlenmişse bilgi talep etme, 
3.    işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4.    yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, 
5.    eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, 
6.    KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, 
7.    aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (5) ve (6) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, 
8.    münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
9.    kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Kanun kapsamında başvuru yapabileceğiniz veri sorumlusu: 

K.D.S. PRES DÖKÜM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İletişim Adresi: Pelitli Köyü Mercan Sok. No:6 PK.198 41490 Gebze/KOCAELİ
E-mail adresi  : info@kdscasting.com  

Yukarıda yer alan açıklamaları okudum, anladım, bilgilendirildim. Kişisel verilerimin Form’ da belirtilen kapsamda işlenmesini kabul ederim/ederiz.