K.D.S. PRES DÖKÜM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak K.D.S. PRES DÖKÜM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ    (Bundan sonra “K.D.S.” olarak anılacaktır) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

K.D.S. şirketi olarak mahremiyetinize saygı duyduğumuzu ve verilerinizin güvenliğini önemsediğimizi belirtiriz. Bu itibarla sizlerden talep ettiğimiz ve bizlerle paylaştığınız tüm kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, hangi koşullarda elde ettiğimizi, nasıl işlediğimizi, koruma konusundaki hassasiyetimizi ve bu kişisel bilgileriniz ile ilgili haklarınızı aşağıda bilginize sunuyoruz.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

K.D.S. PRES DÖKÜM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  veri sorumlusu, kişisel verilerin işlenmesinden önce, “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nun 10.maddesi ve “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ”i uyarınca, işbu Aydınlatma Metnini ilgili kişilerin bilgisine sunarak yasal mevzuat gereğince aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmektedir.

A) TANIMLAR

 • Kişisel Veri : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
 • İlgili Kişi : Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.
 • Özel Nitelikli Kişisel Veri : Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.
 • Açık Rıza : Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan olumlu onay beyanı.
 • Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.
 • Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi.
 • Veri Sorumlusu : Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.

B) TOPLANAN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

 • Şirket faaliyetlerinin şirket prosedürleri veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesini temin etmek,
 • Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanmasını sağlayabilmek,
 • Ticari faaliyetimizi eksiksiz ve aksatmadan sürdürebilmek,
 • Şirket’in finansal risk süreçlerin planlanmasını ve icrasını yapabilmek,
 • İş faaliyetlerinin ve operasyonel süreçlerin planlanmasını ve icrasını yapabilmek,
 • Tedarikçi, çalışan, müşteri ilişkilerini kurabilmek ve portföyümüzü yönetmek,
 • Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlayabilmek,
 • İletişime yönelik idari operasyonları yapabilmek,
 • Uygulama geliştirmek ve yönetmek,
 • Finans veya muhasebe işlerinin takibi ile kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerinin planlanmasını, denetimini ve icrasını yapabilmek
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanmasını ve icrasını yapabilmek,
 • Ürün, uygulama ve hizmetlerimizi tanıtmak, geliştirmek ve satışını yapabilmek,
 • Ürün ve hizmetlerin satış, pazarlaması ve tanıtımı süreçleri için pazar araştırması yapabilmek,
 • Satış sonrası destek hizmetleri ile müşteri memnuniyetinin, kurumsal iletişim faaliyetlerinin, müşteri ilişkileri ile müşteri talep ve şikayetlerinin yönetim süreçlerini planlamasını ve icrasını yapabilmek,
 • Reklam, tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunabilmek,
 • Şirket yerleşkesinin güvenliğinin teminini sağlayabilmek,
 • Sigorta ve hasar süreçlerinin planlanması ve takibini yapabilmek,
 • Veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalama ve yedekleme yapabilmek,
 • Sözleşme süreçlerinin veya hukuki taleplerin takibini yapabilmek,
 • Adli ve idari mercilerce talep edilen veri saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülükleri yerine getirmek,
 • Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde yasal yükümlülüklerin, hakların ve sorumlulukların yerine getirilmesini sağlamak, adına yasal sınırlar çerçevesinde  yukarıda anlattığımız sebep ve amaçlarla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilecektir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda; tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına, resmi mercilere ve özel kişilere, kanuni yükümlülükleri yerine getirme amaçlı,  6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde http://www.kdscasting.com internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan K.D.S. PRES DÖKÜM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında belirtilen amaçlarla sınırlı olarak da aktarılabilecek ve işlenebilecektir. Tarafınızca sağlanan kişisel veriler, yukarıda belirlenmiş olan amaçlar dışında herhangi bir kapsamda kullanılmayacak, üçüncü şahıs veya şirketlerle asla paylaşılmayacaktır.

Kişisel Verilerin Saklanması ve Korunması

Kişisel verileriniz, K.D.S. nezdinde yer alan veri tabanında ve sistemlerde yazılı olarak KVKK’ nın 12. maddesi gereğince gizli olarak saklanacak olup, yasal zorunluluklar ve belirtilen düzenlemeler haricinde hiçbir şekilde üçüncü kişi ve kurumlarla paylaşılmayacaktır.

Firmamız, kişisel verilerinizin barındığı sistemleri, evrakları ve veri tabanlarını, KVKK’ nın 12. maddesi gereği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemekle, yetkisiz kişilerin erişimlerinin engellenmesi, kaybolmaması, çalınmaması ve zarar görmemesi için gerek yazılımsal, gerek bilişimsel ve fiziksel tüm önlemleri almakla mükelleftir. Kişisel Verilerinin toplanması veya işlenmesine mevzuat ve politikaya uygun olarak bilgilendirilirken tüm bu tedbirler şirketimiz tarafından alınmaktadır. Kişisel verilerin yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesinin öğrenilmesi halinde durum derhal, yasal düzenlemeye uygun ve yazılı olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilecektir.

6698 Sayılı KVKK Uyarınca Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel verileri K.D.S tarafından toplanan veya işlenen gerçek kişiler Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca veri sorumlusuna başvurma hakkına sahiptir. KVKK’nın 11. maddesi gereğince şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, aktarıldığı kurumları bilme, eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme haklarına sahipsiniz. Yine Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 7.maddesinde tarif edilen şartlara uygun olarak kişisel verilerinizin anonimleştirilmesini, silinmesini, yok edilmesini talep edebilirsiniz.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.kdscasting.com internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan K.D.S. PRES DÖKÜM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda K.D.S. Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde tarafınıza yazılı olarak geri dönüş yapılarak ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, K.D.S. tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; www.kdscasting.com  internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan K.D.S. PRES DÖKÜM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasından ulaşabilirsiniz.

İletişim Bilgileri

ADRES     : PELİTLİ MAHALLESİ 4418 SOKAK NO:6 41490 GEBZE / KOCAELİ

TELEFON        : 0262 751 34 50

FAX                    : 0262 751 34 36/37

WEB ADRES : www.kdscasting.com

E-POSTA       : info@kdscasting.com

© Copyright 2015 KDS Casting by ZipTasarim.com